top of page

Hieronder vind je onze voorwaarden en privacybeleid. Lees ze aandachtig zodat je op de hoogte bent van de voorwaarden. Heb je nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons via mail of telefonisch te contacteren.

Wil je onze voorwaarden in PDF, klik dan hier.

Bestellingen die via Uber Eats, Deliveroo, Take Away en andere derde besteldiensten gebeuren, vallen onder hun eigen voorwaarden.

Tea with Dates
Voorwaarden

 Voorwaarden

Hieronder vind je onze voorwaarden en privacybeleid. Lees ze aandachtig zodat je op de hoogte bent van de voorwaarden. Heb je nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons via mail of telefonisch te contacteren.

​Bestellingen die via Uber Eats, Deliveroo, Take Away en andere derde besteldiensten gebeuren, vallen onder hun eigen voorwaarden.

Medina Leuven

Blijde Inkomstraat 31a

3000 Leuven

info@medina-leuven.be

+32475366694

 

Voorwaarden

Tussen Medina Leuven van Akkacha Benazzouz, hierna Medina en gebruiker van onze diensten, de website of app, hierna klant.

 

1.    Algemeen

 1. Door het plaatsen van een bestelling zowel op onze website als op de bestel app accepteert u het aanbod van Medina, welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Medina. Medina zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via ons contact formulier. De contactgegevens van Medina vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Stripe N.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Medina. Uw bestelling kan niet herroepen worden.

 2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Medina persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen

 3. Medina  zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden

 

 

 

 

2.    Levering

 

 1. Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website en app zijn exclusief de kosten voor bezorging.

 2.  

 3. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 55 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op onze website en app.

 4.  

 5. Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/of ingrediënten.

 6.  

 7. Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Hier is Medina niet verantwoordelijk voor.

 8.  

 9. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u na ontvangst van de bestelling.

 10.  

 11. Voor het geval dat de bestelling buiten de openingstijden plaats vindt, krijgt u uw geld teruggestort op uw rekeningnummer.

 12.  

 13. Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is, of de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding of correctie (in overleg met Medina ). U neemt daartoe contact op met Medina.

 14.  

 15. Medina  is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

 

3.    Promotionele acties

 1. Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Medina achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

 2.  

 3. Medina is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 4.  

 5. De aangeboden promoties zijn behoudens fouten gelding zolang het aanbod geldt of beschikbaar is.

 6.  

 7. De klantenkaart die via onze website te vinden is, is alleen voor online bestellingen en onze maandelijkse workshop: Marokkaanse kookkunsten. Je dient eerst lid te worden. De punten worden slechts gegeven indien de klant ingelogd is bij het bestellen. Deze kunnen niet achteraf toegekend worden. Na het registreren van de account, krijgt de klant 50 punten. Voor elke bestede € 1, krijgt de klant 1 punt. 15 punten kunnen bij een volgende bestelling ingewisseld worden voor € 1 korting.

4.    Betaling

 

 1. Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze app en website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen, dan kan u ook betalen aan de bezorger.

 2. Indien de klant niet kan betalen aan de bezorger, wordt de bestelling terug meegenomen en dient de klant een vergoeding van € 10 te betalen + € 0.35 per km, te rekenen vanuit Blijde Inkomsstraat 31A, 3000 Leuven.

 

5.    Workshop

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt/klant/deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Medina.

 3. Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Aantal minimum deelnemers staan vermeld bij elke boeking.

 4. Medina behoudt het recht om de locatie te veranderen.

 5. Na inschrijving ontvangt de klant een bevestiging en een factuur. Deze dient binnen de 7 dagen betaald te worden.

 6. Indien er geen plaats is, krijgt de klant een bericht met de mededeling dat er geen plaats is.

 7. De klant gaat akkoord met de voorwaarden bij het inschrijven of boeken.

 8. Annuleren gaat tot 5 dagen voor de boeking. Er wordt een administratieve kost van € 5 afgehouden. Indien het annuleren binnen de 3 dagen is, dan ontvangt u 50 % van het totaal bedrag.

 9. Een boeking is overdraagbaar naar een andere persoon.

 10. Een boeking is verplaatsbaar, mits het betalen van een administratieve kost van € 5.

 11. Medina is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus, behoudens de wettelijk verplichten toegekende verantwoordelijkheid aan Medina.

 12. Klanten dienen zorgzaam om te gaan met het voorziene materiaal. Schade veroorzaakt met een waarde boven € 10 dient betaald te worden de klant.

 13. Alle recepten en wijze van voorbereidingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet doorgegeven worden. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.

 14. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

6.    Catering

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

 2. Betalingen dienen ten laatste 7 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden of ten laatste op de dag van de levering of afhaling. Hetgeen dat als eerste van toepassing is, dient gevolgd te worden.

 3. De klant is verantwoordelijk voor de aanvraag van de vergunningen. De Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Koens Catering blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

 4. Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Medina in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

  1. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.

  2. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur.

  3. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.

  4. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Medina te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Medina. Dit mag per e-mail of per aangetekend schrijven.

 5. De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt Medina is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (ofgeschat) aantal, heeft Medina het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

 6. De In geval van overmacht heeft Medina het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  1. Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

  2. Stakingen.

  3. Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

  4. Brand of ongevallen.

  5. Transportbelemmeringen
  6. Iedere storing in de geregelde productie.

7.    Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website, de app en de producten van Medina, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij ons Restaurant en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in België of elders, die in verband staan met de (content van de) bestel app en website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Medinaen aan haar leveranciers.

 

8.    Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Medina wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 60 % het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

 2. De aansprakelijkheid van Medina voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.

 3. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Medina .

 

9.    Klachtenprocedure

 1. Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks via ons contact formulier of via het email-adres (info@medina-leuven.be) zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.

 

10.    Toepasselijk recht

 

 1. Door het bezoeken van onze restaurant, website of app accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.

 2. Medina kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.

 3. De overeenkomsten tussen Medina en u worden beheerst door Belgisch recht. De rechtbank van Leuven is bevoegd of de rechtbank in de regio van de consument.

 

 

 

 

 

Privacy Policy

 

Privacy policy voor Medina, eigenaar van www.medina-leuven.be

 

1) Waarborgen Privacy

 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.medina-leuven.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

 

Door de informatie en de diensten op www.medina-leuven.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen

 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Medina en specifiek www.medina-leuven.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@medina-leuven.be.

 

4) Monitoren gedrag bezoeker

 

www.medina-leuven.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

 

 

 

5) Gebruik van cookies

 

www.medina-leuven.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6) Cookies uitschakelen

 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

7) Cookies van derde partijen

 

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.medina-leuven.be te beïnvloeden.

 

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

 

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.medina-leuven.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.medina-leuven.be.

 

10) DART-cookie van Google

 

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART

Privacy Policy
bottom of page